KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Naci Şenocaklı (SATICI, DIAMOND VE/VEYA NACİ ŞENOCAKLI olarak anılacaktır) ait www.diamond.com.tr adlı internet sitesinin kullanması ile bağlantılı olarak, SATICI’nın veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiği verilerin toplanması, aktarılması ve işlenmesine ilişkin olarak 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, veri işleme süreçlerine ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerin yasal mevzuata uygun şekilde işlenmesine ve verilerinizin korunmasına büyük hassasiyet göstererek, kişisel verilerin neden, nasıl ve hangi amaç ile işlendiği, kimler ile hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin olarak sizleri bilgilendirerek, veri işleme süreçlerinde şeffaflığı temin etmeyi hedefliyoruz.


KIŞISEL VERI NEDIR, KIM IŞLER?

Kanun’un 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. SATICI, Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü taraflara açıklayabilecek ve aktarabilecektir.


KIŞISEL VERILERINIZI HANGI YÖNTEMLE VE HANGI HUKUKI SEBEBE DAYANARAK TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziki veya elektronik ortamda ve internet sitesi üzerinden rızanız ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin toplanması, mal ve hizmet alımı kapsamında akdedilen sözleşmeler aracılığıyla ve bunlarla sınırlı kalmaksızın sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.


KIŞISEL VERILERINIZ HANGI AMAÇLA İŞLIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, SATICI faaliyetlerinin icra edilebilmesi (sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla irtibata geçmek,üyelik bilgilerini güncellemek, üyeliği yönetmek ve sürdürmek, ürün ve hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevleri yerine getirmelerini sağlamak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, müşteri hizmetlerini sunmak veya istatistiki değerlendirmeler), internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün / hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, iş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, SATICInın,   ve SATICI’nın iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini SATICI tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; SATICININ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.


KIŞISEL VERILERINIZ KIMLERE VE HANGI AMAÇLA AKTARABILIRIZ?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nin 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak; SATICI faaliyetlerinin icra edilebilmesi, SATICI insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve planlanması, internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün / hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, SATICI ve SATICI ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini SATICI tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; SATICININ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.


ÇEREZLER

DIAMOND’un Kanun, Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat uyarınca düzenlemiş olduğu ve SATICI tarafından kamuoyu ile SATICI’nın websitesi olan https://www.diamond.com.tr/ üzerinden paylaşmış olduğu Çerez Bilgilendirme Metni’nden kişisel verilerinizin SATICI tarafından işlenmesi amaçlarının detaylarına ve kullandığımız çerezler hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi için yönetmelik ve politikalarımız güncelleneceğinden web sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneririz.


6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ NELERDIR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

HAKLARINIZI NE ŞEKILDE KULLANABILIRSINIZ?

Yukarıda yer alan haklarınızı Levent Cad. Alt Zeren Sk. No:21 Beşiktaş, İstanbul adresine aşağıda yer alan yollardan biri ile müracaat ederek kullanabilirsiniz;

  • Şahsen başvuru,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu’nda tanımlı “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak, SATICI kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek sureti ile
  • İadeli taahhütlü mektupla (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi ile birlikte)

Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. SATICI başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebiniz en kısa süre içerisinde ve her hâlükârda en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.